Vindkraft ska byggas där det blåser riktigt bra!

Kabeko Kraft planerar för omkring 120 vindkraftverk inom sex projektområden i Kramfors och Sollefteå kommun. Den totala installerade effekt kommer att bli omkring 700 MW.

Den årliga produktionen av förnybar elenergi beräknas uppgå till drygt 2 TWh, vilket motsvarar omkring 1,5 % av Sveriges totala elanvändning eller årsförbrukningen hos omkring 400 000 svenska hushåll.

Byggnation av vindkraftparkerna kommer påbörjas kring årsskiftet 2022/2023. Driftsättning kommer att ske successivt med planerad start kring årsskiftet 2024/2025. Under byggnationen kommer det att skapas förutsättningar för närmare 600 regionala årsanställningar och under driften kommer ett trettiotal årsanställningar att skapas. 10 000 kr per vindkraftverk och år kommer även att avsättas för lokal utveckling i bygden kring vindkraftparkerna. 

Foto: Fotomontage från Tunsjön mot Vitbergets planerade vindkraftspark