Vindkraft ska byggas där det blåser riktigt bra!

Kabeko Kraft planerar för omkring 100 vindkraftverk inom fem delområden i Kramfors och Sollefteå kommun med en förväntad total installerad effekt av omkring 600 MW. I dagsläget finns tillstånd med laga kraft för fyra av de fem delområdena vilket motsvarar omkring 500 MW installerad effekt. 

Den årliga produktionen av förnybar elenergi beräknas uppgå till omkring 2 TWh, vilket motsvarar omkring 1,5 % av Sveriges totala elanvändning eller årsförbrukningen hos omkring 400 000 svenska hushåll.

Upphandling inför byggnation av vägar, kranplatser, fundament, elnät och vindkraftverk kommer att inledas under 2021 med planerad byggstart 2022 och planerad driftsättning 2024. Under byggnationen kommer det att skapas förutsättningar för närmare 600 regionala årsanställningar och under driften kommer ett trettiotal årsanställningar att skapas. 10 000 kr per vindkraftverk och år kommer även att avsättas för lokal utveckling i bygden kring vindkraftparkerna. 

Foto: Fotomontage från Tunsjön mot Vitbergets planerade vindkraftspark