Vindkraft ska byggas där det blåser riktigt bra!

Kabeko Kraft planerar för omkring 85 vindkraftverk inom fyra delområden i Kramfors och Sollefteå kommun med en förväntad installerad effekt omkring 550 MW. Den årliga produktionen av förnybar elenergi beräknas uppgå till omkring 1,5 TWh, vilket motsvarar drygt en procent av Sveriges totala elanvändning eller årsförbrukningen hos omkring 300 000 svenska hushåll.

Upphandling inför byggnation av vägar, kranplatser, fundament, elnät och vindkraftverk har inletts, med planerad byggstart 2022 samt driftsättning 2024/2025. Under byggnationen kommer det att skapas förutsättningar för närmare 600 regionala årsanställningar och under driften kommer ett trettiotal årsanställningar att skapas. 10 000 kr per vindkraftverk och år kommer även att avsättas för lokal utveckling i bygden kring vindkraftparkerna. 

Kabeko strävar efter goda relationer med den bygd som berörs av våra vindkraftsparker och med kommunerna. Vi har stark lokal närvaro och vi arbetar för att skapa förutsättningar för att våra vindkraftsparker ska kunna ge betydande tillskott av förnybar elkraft och samtidigt bidra till lokal utveckling. Vindkraftsprojekt är komplexa och tidskrävande. Vi har arbetat nära projekten i alla faser för att säkerställa hög kvalitet och att våra vindkraftsparker utvecklas till att bli miljömässigt hållbara med starkt lokalt stöd. Vårt långsiktiga mål är att vara delaktiga och ansvarstagande i tillsyns- och miljöarbetet under våra vindkraftparkers drifttid. .

Foto: Fotomontage från Tunsjön mot Vitbergets planerade vindkraftspark