Foto: Från mätmast Knäsjöberget mot Grössjöberget och Graningesjön.

Vindkraftprojekt Knäsjöberget

Projektet är beläget ca 4 km norr om Östergraninge i Sollefteå kommun. Projektområdet innefattar Grössjöberget, Bäverklippen och norra delen av Knäsjöberget.

Samråd med myndigheter, allmänhet och övriga berörda genomfördes i huvudsak under 2010 och 2011.

Inventeringar, utredningar, analyser och beräkningar genomfördes i huvudsak under 2011 och 2012.

En tillståndsansökan togs fram under 2012 och 2013 som omfattade 35 vindkraftverk och lämnades till Länstyrelsen i Västernorrland den 4 juni 2013. 

Tillståndet överklagades till mark- och miljödomstolen som meddelade dom med tillstånd den 22 september 2017. Domen överklagades och den 12 december 2017 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att prövningstillstånd inte beviljades. Således vann tillståndet laga kraft.

vindkraftsparkernas drifttid - vilket förväntas bli under cirka 25 års tid. Syftet med det lokala utvecklingsstödet är att bidra till en positiv utveckling i bygden kring de planerade vindkraftparkerna.

Exempelvis kan utvecklingsstödet gå till att bekosta underhåll/upprustning av gemensamma lokaler, vandringsleder, skidleder, badplatser, gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter, sport- och fritidssysselsättning samt till föreningar/organisationer. Det kan även gå till att förbättra infrastruktur inom områden där det allmänna har ett begränsat ansvar så som till exempel tillgång till en kvalitativ it-service (t.ex. bredband). Stödet kommer inte att utbetalas till enskilda personer. Stödet kommer heller inte gå till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Lokalt utvecklingsstöd

Ett lokalt utvecklingsstöd på 10 000 kronor per vindkraftverk och år kommer tillsammans med det närliggande projektet Sörlidberget att      gå till bygden kring Graningesjön. Stödet kommer att betalas ut under

Under hösten 2015 påträffades ett sedan tidigare okänt naturvärde vid Knäsjöberget vilket föranledde projektområdet reviderades. Projektområdet inom Kramfors kommun och området över större delen av Knäsjöberget undantogs. Den 17 november 2016 meddelade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland tillstånd för upp till 22 vindkraftverk inom det kvarvarande projektområdet.