Foto: Från mätmast Knäsjöberget mot Grössjöberget och Graningesjön.

Vindkraftprojekt Knäsjöberget

Verksamhetsområdet för Knäsjöberget ligger ca 15 kilometer söder om Sollefteå och ca 30 kilometer västnordväst om Kramfors. Kommungränsen till Kramfors ligger ca 1 kilometer öster om området. De närmaste byarna är Björknäset och Östergraninge som ligger 3 kilometer söder respektive 5 kilometer sydsydöst om området.

Tillstånd för uppförande och drift av vindkraft inom verksamhetsområdet för Knäsjöberget innehas av Kabeko etapp 1 AB, som är ett dotterbolag till Kabeko Kraft.

Knäsjöberget startade som projekt 2010. Samråd enligt miljöbalken genomfördes 2011. Ansökan om tillstånd lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2013. Efter fyra års handläggning beviljades tillstånd för 22 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd 2017. I januari 2021 meddelades ett ändringstillstånd för 14 vindkraftverk med 230 meters totalhöjd för att tillmötesgå den teknikutveckling som inom vindkraften.

Byggstart planeras till 2022. Knäsjöberget kommer att byggas ungefär samtidigt med vindkraftsparkerna Sörlidberget och Vitberget, och även där är Kabeko etapp 1 tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Samtidig byggstart planeras även för Storhöjden där Ådalen Vindkraft är tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Idrifttagning av Knäsjöberget förväntas ske under andra halvan av 2024.

Placeringen av vindkraftverken kommer att fastställas efter genomförd upphandling. I kartan till höger visas en så kallad exemplifierad anläggningslayout för 14 vindkraftverk. Kartan visar således en möjlig anläggningslayout. Den slutgiltiga anläggningslayouten kommer sannolikt innehålla flertalet justeringar av placeringarna.