När man bygger vindkraft förekommer det att vindkraftsägaren väljer att betalar ett årligt belopp till närbelägen byggd. Syftet är att stödet ska bidra till en positiv utveckling i bygden kring en vindkraftspark genom att t.ex. främjar bygdens näringsliv, utveckling etc.

För vattenkraften är denna avgift lagstadgad och kallas för bygdemedel. För vindkraft är avgiften frivillig. För att det inte ska blandas ihop med den lagstadgade avgiften som betalas ut för vattenkraften är användningen av ordet bygdemedel olämplig. För vindbruk brukar avgiften kallas för lokalt utvecklingsstöd.

Kabeko Kraft har beslutat att 10 000 kr per vindkraftverk och år ska betalas ut som lokalt utvecklingsstöd. Detta gäller för samtliga vindkraftsparker vi projekterar. Om 100 vindkraftverk byggs inom våra planerade vindkraftsparker kommer 1 000 000 kronor att betalas ut varje år. Under 30 års drifttid motsvarar det sammanlagt 30 000 000 kronor. 

Lokalt utvecklingsstöd

Om ändringstillstånd beviljas för att öka vindkraftverkens totalhöjd från 200 meter och 210 meter till 230 meter, leder det till att färre vindkraftverk byggs pga. att högre vindkraftverk med längre rotorblad kräver större avstånd mellan varandra. Färre vindkraftverk leder i sin tur till lägre sammantagna nivåer för det lokala utvecklingsstödet. För att kompensera detta kommer det lokala utvecklingsstödet i sådant fall att höjas till 15 000 kr per vindkraftverk och år.

Vad får utvecklingsstödet gå till?

Utvecklingsstödet kan gå till investeringar och projekt som allmänt främjar näringslivet eller service i bygden. Utvecklingsstödet kan inte gå till enskilda personer eller företag och inte heller till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden. Nedan följer några exempel på vad stödet skulle kunna gå till.

  1. Upprustning och underhåll av gemensamma lokaler.

  2. Upprustning och underhåll av vandringsleder, skidleder och badplatser.

  3. IT-infrastruktur så som t.ex. fiber eller bredband.

  4. Stöd till lokala ideella föreningar och organisationer.

  5. Stöd till gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter samt sport- och fritidssysselsättning. 

Vem kan ta del av utvecklingsstödet?

Stödet är riktat till de som på något sätt blir berörda av våra vindkraftsetableringar inklusive de nya kraftledningar som behöver anläggas. I samband med byggstart kommer vi att bjuda in allmänhet, föreningar och organisationer till informationsmöten där vi kommer att berätta mer om det lokala utvecklingsstödet  och hur man kan ta del utav detta.