Kabeko har tidigt i processen beslutat att ett lokalt utvecklingsstöd ska utges per vindkraftverk och driftsår. Denna summa bestämdes till 10 000 kr per vindkraftverk och år. Under det senaste året har ändringstillstånd sökts för Knäsjöberget och Sörlidberget, där avsikten är att antalet vindkraftverk ska minskas något samtidigt som totalhöjden ökas något.

Kabeko har beslutat att höja det lokala utvecklingsstödet till 15 000 kr per år och vindkraftverk för projekt där ändringstillstånd beviljas. Kabeko utreder även om ändringstillstånd ska sökas för Storhöjden.

Vad får utvecklingsstödet gå till?

Utvecklingsstödet kan gå till investeringar och projekt som allmänt främjar näringslivet eller service i bygden. Utvecklingsstödet kan inte gå till enskilda personer eller företag och inte heller till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden. Nedan följer några exempel på vad stödet skulle kunna gå till.

  1. Upprustning och underhåll av gemensamma lokaler.

  2. Upprustning och underhåll av vandringsleder, skidleder och badplatser.

  3. IT-infrastruktur så som t.ex. fiber eller bredband.

  4. Stöd till lokala ideella föreningar och organisationer.

  5. Stöd till gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter samt sport- och fritidssysselsättning.

Lokalt utvecklingsstöd

Vem kan ta del av utvecklingsstödet?

Stödet är riktat till de som på något sätt blir berörda av våra vindkraftsetableringar inklusive de nya kraftledningar som behöver anläggas. I samband med byggstart kommer vi att bjuda in allmänhet, föreningar och organisationer till informationsmöten där vi kommer att berätta mer om det lokala utvecklingsstödet  och hur man kan ta del utav detta.