Vindkraftprojekt Sörlidberget

Projekt är beläget ca 2 km öster om Östergraninge vid kommungränsen mellan Sollefteå och Kramfors kommuner.

Samråd med länsstyrelsen och kommuner genomfördes under 2015. Samråd med myndigheter, allmänhet med flera genomfördes under 2016. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 28 vindkraftverk lämnades till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland i början av mars 2017.

Under 2018 reviderades projektområdet och delar av Sörlidberget togs bort och antalet vindkraftverk minskades till 22 stycken. Den 18 december 2018 meddelades tillstånd av miljöprövningsdelegationen.

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan för Sörlidberget är en omfattande handling som tar upp så väl tekniska aspekter som bedömda miljökonsekvenser. Ansökan i sin helhet, med tillhörande bilagor och kompletteringar, finns tillgänglig hos länsstyrelsen. Nedan finns bland annat ansökans huvudinlaga, miljökonsekvensbeskrivning och kompletteringar tillgänglig för nedladdning. Förutom inkomna yttranden under samrådet har flertalet inventeringar, utredningar, analyser och beräkningar legat till grund för utformningen av den miljökonsekvensbeskrivning som är en central del av tillståndsansökan.

Lokalt utvecklingsstöd

Ett lokalt utvecklingsstöd på 10 000 kronor per vindkraftverk och år kommer tillsammans med det närliggande projektet Knäsjöberget att gå till bygden kring Graningesjön. Stödet kommer att betalas ut under vindkraftsparkernas drifttid - vilket förväntas bli under cirka 25 års tid. Syftet med det lokala utvecklingsstödet är att bidra till en positiv utveckling i bygden kring de planerade vindkraftparkerna.

Exempelvis kan utvecklingsstödet gå till att bekosta underhåll/upprustning av gemensamma lokaler, vandringsleder, skidleder, badplatser, gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter, sport- och fritidssysselsättning samt till föreningar/organisationer. Det kan även gå till att förbättra infrastruktur inom områden där det allmänna har ett begränsat ansvar så som till exempel tillgång till en kvalitativ it-service (t.ex. bredband). Stödet kommer inte att utbetalas till enskilda personer. Stödet kommer heller inte gå till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Nedladdningsbara dokument tillhörande ansökan

  Tillståndsansökan (mars 2017) (646 KB)                       
  Miljökonsekvensbeskrivning (mars 2017) (23,6 MB)                   
 

Länsstyrelsens handläggning och möjlighet att påverka

Länsstyrelsen går igenom ansökan och efter det begär Länstyrelsen i regel att ett antal kompletteringar ska lämnas in. När Länsstyrelsen bedömt ansökan som komplett kommer den att kungöras. Detta sker vanligtvis ca ett år från det att ansökan har lämnats in. För den aktuella ansökan kommer kungörelse uppskattningsvis att ske under våren 2018.

Vid kungörelsen tar Länsstyrelsen emot synpunkter från myndigheter, allmänhet och övriga. Kungörelsen kommer att annonseras i Tidningen Ångermanland och på denna projektsida. Inkomna synpunkter beaktas av Länsstyrelsen och handläggningen fortskrider.

Från start till stopp brukar en prövningsprocess hos Länsstyrelsen pågå under ca två års tid. Se flödesschema till höger.

Inventeringar och utredningar

Två naturvärdes- och en våtmarksinventering samt en fladdermusinventering har utförts. Tre kungsörnsinventeringar, en tjäderinventering samt en inventering av sjöfågel och vadare har också utförts. Utöver det har en kulturhistorisk förstudie utförts samt en berggrunds-, jordarts- och fördjupad rennäringsanalys. Kumulativa beräkningar har tagits fram avseende ljud, lågfrekvent ljud och skugga. För bedömning av konsekvenser genom landskapsbildspåverkan har fotomontage och animeringar tagits fram. Beräkningar har även utförts avseende approximativ åtgång av massor och approximativt markanspråk.

Animeringar av vindkraftverk vid Sörlidberget

Rörliga fotomontage har tagits fram för att visas i Adobe Flash Player. Det är en plugin för webbläsare och en webbapplikation som tillåter uppspelning av animeringar och som krävs för att kunna se animeringarna i webbläsaren. Animeringarna fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer. Klicka på bokstäverna i kartan för att automatisk uppspelning med Adobe Flash Player. 

Sorlidberget_files/So%CC%88rgraninge.gif
Sorlidberget_files/Lo%CC%88gdals%20Vinter.gif
Sorlidberget_files/Bjo%CC%88rkna%CC%88set.gif
Sorlidberget_files/O%CC%88stergraninge%20Sommar.gif
  1. (S)- Sökanden, Sörlidberget Vindkraft AB.    (Lst) - Länsstyrelsen i Västernorrland 

Inlagor från 2017