Vindkraftprojekt Storhöjden

Foto: Rysjöberget och delar av Undromshöjden och Stor-Degersjön till höger i bild.

Verksamhetsområdet för Storhöjden ligger ca 22 kilometer nordnordost om Kramfors, ca 35 kilometer öster om Sollefteå och ca 38 kilometer sydväst om Örnsköldsvik. Kommungränsen till Sollefteå angränsar till verksamhetsområdets nordvästra sida. Kommungränsen mot Örnsköldsvik ligger 3 kilometer nordöst om verksamhetsområdet. Den närmaste byn är Fålasjö som ligger 2 kilometer väster om området.

Tillstånd för uppförande och drift av vindkraft inom verksamhetsområdet för Storhöjden innehas av Ådalen Vindkraft, som är ett dotterbolag till Kabeko Kraft.

Storhöjden startade som projekt 2010. Samråd enligt miljöbalken genomfördes 2011. Ansökan om tillstånd lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län (”MPD”) 2013. Tillstånd beviljades för 36 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd och tillståndet vann laga kraft den 13 april 2018.

Ådalen Vindkraft utreder nu om det finns möjligheter att ansöka om en ändring av det gällande tillståndet. Den ändring som föreslås omfattar en minskning med 8 vindkraftverk till totalt 28 och samtidig höjning av totalhöjden till 250 meter.

Ändringen skulle möjliggöra att en effektivare vindkraftspark kan byggas, med färre vindkraftverk som samtidigt skulle kunna producera mer förnybar elkraft jämfört med vad som är möjligt inom ramarna för idag gällande tillstånd. 

Som en del i utredningsarbetet bjuder Ådalen Vindkraft in särskilt berörda, övrig allmänhet, myndigheter, företag och samebyar till avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Avgränsningssamrådet öppnade den 7 oktober 2020 och det kommer att på gå till den 10 november 2020. Under denna period tar Ådalen Vindkraft emot skriftliga synpunkter på planerna.


Storhöjden etapp 2 --NEDLAGT--

Tidigare planerades utbyggnad av Storhöjden vindkraftspark. Detta projekt gick under namnet Storhöjden etapp 2 och det tilltänkta verksamhetsområdet låg rakt norr om Storhöjdens verksamhetsområde. En ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftverk vid Storhöjden etapp 2 lämnades in till MPD 2018. Ansökan avslogs och beslutet vann laga kraft den 26 augusti 2020. Projekt Storhöjden etapp 2 är sedan dess nedlagt.

Oberoende av om eventuellt ändringstillstånd söks planeras byggstart till 2022. Storhöjden kommer att byggas ungefär samtidigt med vindkraftsparkerna Knäsjöberget, Sörlidberget och Vitberget, där Kabeko etapp 1 tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Idrifttagning av Storhöjden förväntas ske under andra halvan av 2024.