Vindkraftprojekt Storhöjden

Antalet vindkraftverk & totalhöjd

Inom etapp 1 och 2 planeras för ca 40 vindkraftverk. Den högsta tillåtna totalhöjden för vindkraftverken, dvs. tornhöjd + rotorradie, är 200 meter för etapp 1 och för etapp 2 varierar den mellan ca 180 och 230 meter för att helt undvika påverkan på inflygningsprocedurer till Höga Kusten Airport.

Foto: Rysjöberget och delar av Undromshöjden och Stor-Degersjön till höger i bild.

Etapp 1

Den 22 februari 2016 meddelade länsstyrelsen tillstånd till uppförande och drift av upp till 36 vindkraftverk som går under projektnamnet Storhöjden etapp 1. Den 13 april 2018 meddelade Mark- och miljööverdomstolen slutgiltig och avgörande dom där tillstånd meddelades.

Sedan tillstånd erhållits har detaljerade produktionsberäkningar utförts för vindkraftverk med rotordiametrar mellan 150 och 160 meter. Stora vindkraftverk kräver mer utrymme, vilket lett till att det nu planeras för 25 vindkraftverk inom verksamhetsområdet för Storhöjden etapp 1. 


Etapp 2

Den 5 mars 2018 inlämnades en tillståndsansökan för Storhöjden etapp 2. Inom området planeras för ca 15 vindkraft.Energiproduktion

Den årliga årsproduktionen per vindkraftverk beräknas bli ca 15 GWh. För etapp 1 motsvarar det ca 375 GWh och för etapp 2 motsvarar det ca 225 GWh per år.  Sammantaget motsvarar det en årliga förbrukningen av hushållsel för ca 120 000 hushåll (5000 kWh per hushåll).

Lokalt utvecklingsstöd

Ett lokalt utvecklingsstöd på 10 000 kronor per vindkraftverk och år kommer att gå till bygden kring Storhöjden etapp 1 och 2. Stödet kommer att betalas ut under vindkraftsparkens drifttid - vilket förväntas bli under cirka 25 års tid. Syftet med det lokala utvecklingsstödet är att bidra till en positiv utveckling i bygden kring de planerade vindkraftparkerna.

Exempelvis kan utvecklingsstödet gå till att bekosta underhåll/upprustning av gemensamma lokaler, vandringsleder, skidleder, badplatser, gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter, sport- och fritidssysselsättning samt till föreningar/organisationer. Det kan även gå till att förbättra infrastruktur inom områden där det allmänna har ett begränsat ansvar så som till exempel tillgång till en kvalitativ it-service (t.ex. bredband). Stödet kommer inte att utbetalas till enskilda personer. Stödet kommer heller inte gå till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Länsstyrelsens handläggning och möjlighet att påverka

Länsstyrelsen kommer att gå genom ansökan för Storhöjden etapp 2 och efter det begär Länstyrelsen i regel att ett antal kompletteringar ska lämnas in. När Länsstyrelsen bedömt ansökan som komplett kommer den att kungöras. Detta sker vanligtvis inom ett år från det att ansökan har lämnats in.

Vid kungörelsen tar länsstyrelsen emot synpunkter från myndigheter, allmänhet och övriga. Kungörelsen kommer att annonseras i Tidningen Ångermanland och på denna projektsida. Inkomna synpunkter beaktas av länsstyrelsen och handläggningen fortskrider. Från start till stopp brukar en prövningsprocess hos Länsstyrelsen pågå mellan 12 och 24 månader, ibland längre. Se flödesschema till höger.

  1. (S)- Sökanden, Kabeko etapp 2 AB     (Lst) - Länsstyrelsen i Västernorrland 

Tillståndsansökan för Storhöjden etapp 2 

Animeringar av Storhöjden etapp 1 och 2 kumulativt med planerad vindkraftspark Stigshöjden och vindkraftspark Sidensjö

Foto:Tillståndsansökan för Storhöjden etapp 2 i utskrivet format som kommer att finnas tillgängligt hos länsstyrelsen och hos Sollefteå, Örnsköldsvik och Kramfors kommun.

Nedladdningsbara dokument