Vindkraftprojekt Stormyrhöjden

Möjligheterna till en vindkraftspark med upp till 27 vindkraftverk har utretts inom ett område i Kramfors kommuns västra del nära gränsen till Sollefteå kommun.

Utredningsområde ligger 5,5 km sydöst om Östergraninge, 6 km sydsydväst om Västertorp och 5,5 km nordväst om Habborn. Utredningsområdet omfattar berget Klingertjärnsberget, Vitfäbodberget, Stormyrhöjden, Vittjärnshöjden, Brattfallshöjden och delar av Sundsjöhöjden.

Inom utredningsområde har inventeringar och utredningar genomförts. Resultat från dessa och utfallet av det pågående samrådet, kommer att påverka det områdets slutgiltiga utformning. Med hänsyn till resultaten från genomförda samråd, inventeringar och utredningar uppskattas att 15 till 20 vindkraftverk kan etableras inom området.

Lokalt utvecklingsstöd

Ett lokalt utvecklingsstöd på 10 000 kronor per vindkraftverk och år kommer att utgå till bygden kring området. Stödet kommer att betalas ut under vindkraftparkernas drifttid - vilket förväntas bli under cirka 30 år. Syftet med det lokala utvecklingsstödet är att bidra till en positiv utveckling i bygden kring de planerade vindkraftparkerna.

Exempelvis kan utvecklingsstödet gå till att bekosta underhåll/upprustning av gemensamma lokaler, vandringsleder, skidleder, badplatser, gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter, sport- och fritidssysselsättning samt till föreningar/organisationer. Det kan även gå till att förbättra infrastruktur inom områden där det allmänna har ett begränsat ansvar så som till exempel tillgång till en kvalitativ it-service (t.ex. bredband). Stödet kommer inte att utbetalas till enskilda personer. Stödet kommer heller inte gå till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Sammanfattning av tillståndsprocess

Att söka tillstånd enligt miljöbalken är en mycket tidskrävande process som kan ta flera år. Nedan redogörs de viktigaste stegen översiktligt. Steg där sökanden agerar har blå färg. Steg där länsstyrelsen agerar har ljusröd färg. Steg där övriga berörda kan agera har grön färg. Det inringade steget representerar var Bolaget befinner sig med projekt Stormyrhöjden idag.

Från det att en tillståndsansökan inlämnas till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tar det vanligtvis drygt två år innan länsstyrelsen meddelar ett beslut. I regel överklagas beslut avseende vindkraftsparker vilket leder till en prövning hos mark- och miljödomstolen och i vissa fall även till en prövning hos Mark- och miljööverdomstolen. En överprövning hos domstolarna tar i regel lika lång tid som miljöprövningsdelegationens handläggning, dvs. drygt två år.

  1. (S)- Sökanden    (Lst) - Länsstyrelsen i Västernorrland 

Avgränsningssamråd

Den som planerar att söka tillstånd för en vindkraftspark måste genomföra ett så kallat avgränsningssamråd med länsstyrelsen, myndigheter, företag, organisationer, föreningar och enskilda. Verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan och därför har inget utredningssamråd genomförts innan avgränsningssamrådet. I samband med samrådet ska länsstyrelsen ange inriktning och omfattning av en kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Sökanden ska till länsstyrelsen, myndigheter, företag, organisationer och föreningar lämna eller tillgängliggöra ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget är en skriftlig redogörelse för den planerade verksamheten.

Samrådsunderlaget för vindkraftsprojekt Stormyrhöjden kan laddas ned genom att klicka på länken nedan. Synpunkter på projekt Stormyrhöjden ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 31 maj 2018.