Foto: Valasjöns norra strand i riktning mot Vitberget.

Byggstart planeras till 2022. Vitberget kommer att byggas ungefär samtidigt med vindkraftsparkerna Knäsjöberget och Sörlidberget, och även där är Kabeko etapp 1 tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Samtidig byggstart planeras även för Storhöjden där Ådalen Vindkraft är tillståndsinnehavare och verksamhetsutövare. Drifttagning av Vitberget förväntas ske i slutet av 2024.

Placeringen av vindkraftverken kommer att fastställas efter genomförd upphandling. I kartorna med vindkraftverk i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen visas så kallade exemplifierade anläggningslayout för 35 vindkraftverk. De visar således en möjlig anläggningslayout. Den slutgiltiga anläggningslayouten kommer sannolikt innehålla flertalet justeringar av placeringarna.

Vindkraftprojekt Vitberget

Verksamhetsområdet för Vitberget ligger ca 12 kilometer Väster om Kramfors. Den närmaste byarna är Västertorp som ligger 1,5 kilometer nordväst om verksamhetsområdet, Västansjö som ligger 2 kilometer norr om verksamhetsområdet och Herrsjön som ligger 1,8 kilometer nordost om verksamhetsområdet.

Tillstånd för uppförande och drift av vindkraft inom verksamhetsområdet för Vitberget innehas av Kabeko etapp 1 AB, som är ett dotterbolag till Kabeko Kraft.

Vitberget startade som projekt 2011. Samråd enligt miljöbalken genomfördes 2012. Ansökan om tillstånd lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län (”MPD”) 2014. Tillstånd för 35 vindkraftverk beviljades och tillståndet vann laga kraft den 2 oktober 2018. Enligt tillståndet får vindkraftverken inneha totalhöjden 205 meter med undantag för det östligaste området, som har kallats för V3, där vindkraftverks totalhöjd är begränsad till 185 meters höjd.